Regulamin

Regulamin korzystania z apartamentu Ustronie Morskie ul. Kościuszki 1B.

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu.
2. Apartament jest wynajmowany w cyklach tygodniowych. Poza sezonem letnim istnieje możliwość wynajęcia na okres krótszy, jednakże nie krótszy niż 2 doby.
3. Apartament jest przeznaczony dla maksymalnie 4 osób.
4. Rezerwacja apartamentu może zostać dokonana drogą mailową na adres apartamentynaklifie@gmail.com za pomocą przesłanego formularza rezerwacji, za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub drogą telefoniczną pod nr telefonu +48 517 250 322. Po każdym kontakcie i wstępnym uzgodnieniu rezerwacji do klienta zostaje wysłany formularz rezerwacji.
5. Po przesłaniu formularza lub zapytania klient otrzymuje informację zwrotną w postaci wstępnej informacji, w której zawarte są wszelkie informacje dotyczące płatności, wolnych terminów i innych warunków jakie muszą być spełnione w celu wynajęcia apartamentu.
6. Rezerwacja jest zagwarantowana w momencie wpływu na konto najemcy 30% procent wartości rezerwacji (zadatek) na wskazane konto bankowe, najpóźniej dwa dni po dokonaniu rezerwacji. Datę rezerwacji określa formularz rezerwacji.
7. Wpłata zadatku nie podlega zwrotowi i jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie. W przypadku anulowania rezerwacji z winy najemcy, klientowi należy się zwrot zadatku w podwójnej wysokości.
8. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 10 dni przed przyjazdem. Brak wpłaty w tym terminie powoduje utratę zadatku co automatycznie powoduje anulację rezerwacji.
9. W przypadku rezerwacji na 10 dni przed przyjazdem klient zobowiązany jest do wpłaty całości kwoty wynikającej z umowy rezerwacji.
10. Wynajmujący oświadcza, że nie jest inkasentem podatku miejscowego (tzw. opłaty klimatycznej). Inkasentem wskazanej opłaty jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.
11. Wynajęcia apartamentu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. Przy odbiorze kluczy musi się wylegitymować dowodem osobistym lub paszportem w przypadku obcokrajowców.(w przypadku braku dokumentów apartament nie zostanie wydany, a opłata uiszczona za cały pobyt nie podlega zwrotowi). Dane z dowodu muszą pokrywać się z danymi z formularza rezerwacji.
12. Doba korzystania z apartamentu rozpoczyna się od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.
13. Przyjazd Gości następuje w godzinach od 15 do 18.
14. Wyjazd Gości następuje w godzinach od 8 do 11.
15. Wyjazd Gości następuje po uprzednim odbiorze stanu apartamentu. Odbioru dokonuje osoba uprawniona przez Wynajmującego.
16. W dniu przyjazdu na 30 minut przed dotarciem do apartamentu należy powiadomić telefonicznie obsługę apartamentu w celu wydania kluczy i przekazania apartamentu .Przekazanie i zdanie apartamentu następuje pisemnie w formie protokołu odbioru określającego jakościowy i ilościowy stan apartamentu. Numer telefonu do obsługi apartamentu będzie podany w formularzu rezerwacji.
17. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500 zł na poczet ewentualnych zniszczeń. Kaucja nie zwalnia Gościa z odpowiedzialności za szkody przewyższające wysokość kaucji. W przypadku szkody przewyższającej wysokość kaucji gość zobowiązuje się do niezwłocznego uregulowania całej należności.
18. Kara za utratę lub zniszczenie kluczy wynosi 300,00 zł.
19. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w budynku, w którym znajduje się apartament, w apartamencie oraz w wyposażeniu apartamentu. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania obsługi apartamentu o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się apartament, w apartamencie oraz w wyposażeniu apartamentu, a także o wszelkich roszczeniach osób trzecich w związku z takimi szkodami, w tym właścicieli mieszkań sąsiadujących z apartamentem. Jednocześnie Klient zobowiązuje się do natychmiastowego pokrycia wszelkich szkód. Zabronione jest przestawianie mebli oraz innego wyposażenia w apartamencie.
20. Klient zobowiązuje się do poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej w godzinach od 22 do 7 i nieorganizowania w tym czasie głośnych i uciążliwych spotkań lub imprez w apartamencie.
21. Ze względów bezpieczeństwa, każdorazowo opuszczając pokój, Gość jest zobowiązany do sprawdzenia zamknięcia okien i drzwi, zgaszenia światła, wyłączenia odbiornika telewizyjnego, wyłączenie żelazka, zakręcenia kranów instalacji wodociągowej.
22. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia. Każdy apartament jak i cały obiekt jest wyposażony w czujniki dymu połączone z systemem natychmiastowego powiadamiania Państwowej Straży Pożarnej. Złamanie zakazu skutkuje nałożeniem na Gościa kary w wysokości 1000 zł oraz pokrycia kosztów nieuzasadnionego wezwania Państwowej Straży Pożarnej. Świece znajdujące się w apartamencie stanowią wyłącznie element dekoracyjny i nie mogą być zapalane pod groźbą powyższych kar.
23. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu pod groźbą kar ustanowionych w punkcie 23.
24. Z uwagi na względy bezpieczeństwa p. poż. zakazane jest używanie wszelkiego rodzaju grzałek, grzejników i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia obiektu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Wynajmujący może wyrazić zgodę na używanie własnych urządzeń. Zakaz nie dotyczy ładowarek, komputerów itp.
25. W apartamencie zabronione jest przechowywanie wszelkich ładunków i materiałów niebezpiecznych, w tym w szczególności broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych, paliw ciekłych i gazowych, a także substancji zabronionych (narkotyki, sterydy anaboliczne, trucizny, nielegalny alkohol).
26. Osoby które nie są zameldowane w apartamencie, mogą w nim przebywać na odpowiedzialność najemcy jedynie w godz. 7.00 – 22.00, przestrzegając przy tym odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu.
27. W apartamencie nie mogą przebywać zwierzęta.
28. Odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy osobistych, pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności – w tym biżuterii, zegarków, telefonów itd. jest wyłączona, chyba, że szkoda powstała bezpośrednio z winy wynajmującego.
29. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do najemcy korzystającego z miejsca parkingowego obok budynku lub na parkingu miejskim dzierżawionym przez wynajmującego (ściśle określone miejsca), chyba, że szkoda wyrządzona została bezpośrednio przez wynajmującego.
30. W przypadku gdy Gość lub osoba przebywająca za jego zgodą w apartamencie, pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających, zakłóca uporczywie spokojny pobyt innych Gości, funkcjonowanie obiektu, niszczy mienie Wynajmującego lub innych osób – może zostać usunięty z obiektu i obciążony karą finansową w wysokości 1000,00 zł, przy czym powyższa kara nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Opisane powyżej działania będą także każdorazowo zgłaszane właściwym organom (policja, straż miejska).
31. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pracami budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi, wykończeniowymi itp., jakie mogą mieć miejsce w sąsiednich apartamentach, jak i poza nimi. Zastrzegamy, że wszystkie roszczenia związane z w/w niedogodnościami będą odrzucane w całości.
32. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe niedogodności w czasie pobytu, które nie wynikają z winy najemcy (pogoda, zły odbiór programów TV, ilość konkretnych programów, zakłócenie w dostawie energii i wody itp)
33. Wynajęty apartament nie może być przekazany ani wynajęty osobom trzecim.
34. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w apartamencie, będą odsyłane na koszt i ryzyko najemcy, pod wskazany przez niego adres. W przypadku, gdy wynajmujący nie otrzyma dyspozycji, zobowiązuje się do przechowania przedmiotów przez okres 1 miesiąca, następnie oddając je do właściwego biura rzeczy znalezionych.